ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Followers

Monday, April 20, 2009

ANΑΣΤΑΣΕΩΣ ΗΜΕΡΑ

" Αναστάσεως ημέρα! λαμπρυθώμεν λαοί' πάσχα, Κυρίου πάσχα.
Εκ γαρ θανάτου πρός ζωήν και εκ γής πρός ουρανόν
Χριστός ο Θεός ημάς διεβίβασεν, επινίκιον άδοντας".

Αι μυροφόροι γυναίκες όρθρου βαθέος επιστάσαι προς το μνήμα του Ζωοδότου,
εύρον Άγγελον επί τον λίθον καθήμενον, και αυτός προσφθεγξάμενος αυταίς ούτως
έλεγε. Τί ζητείτε τον ζώντα μετά των νεκρών? τί θρηνείτε τον άφθαρτον ως εν φθορά?
απελθούσαι κηρύξατε τοις αυτού μαθηταίς.

No comments: